วีดีโอแนะนำหมู่บ้าน

โดย : นิสิตสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

 

 

. . .

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านสันป่าตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ตั้งขึ้นเมื่อ ประมาณปี พ.ศ. 2437 เดิมเรียกบ้านโพธิ์ดัง เพราะเคยมีต้นโพธิ์อยู่กลางหมู่บ้านและชาวบ้านได้ยินเสียงดังจากต้นโพธิ์จึงขนานนามว่าบ้านโพธิ์ดัง เดิมสันป่าตั้งอยู่ร่วมกับหมู่ที่ 5 บ้านหนองแสง มีผู้คนอพยพมาตั้งถิ่นฐานครั้งแรกมีประมาณ 5 ครอบครัว ต่อมากลายเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ มีประมาณ 100 หลังคาเรือน จากนั้นประมาณปี 2477 บ้านสันป่าตั้งก็แยกตัวออกจากบ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 เป็นเอกเทศ มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านสาเหตุที่ได้ชื่อว่าบ้านสันป่าตั้ง เนื่องจากมีการจัดสรรที่ดินที่เป็นป่า ตั้งขึ้นมาเป็นที่ทำกินจึงได้ชื่อว่าบ้านสันป่าตั้ง

เมื่อชุนชนมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีราษฎรมากขึ้น ประมาณ พ.ศ. 2440 ราษฎรหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 จึงได้พร้อมใจกันสร้างวัดร่วมกับชาวบ้านหนองแสงเพื่อให้เกิดความสะดวกในการบำเพ็ญกุศล ได้ตั้งชื่อวัดว่า “วัดตะเคียนทอง

 

“ต้นแสง” ที่เคยพบเป็นจำนวนมากในพื้นที่บริเวณที่ตั้งของตำบลหนองแสง อันเป็นที่มาของชื่อบ้านและตำบล ปัจจุบันเหลืออยู่ไม่มากนัก ซึ่งยังพบได้ในพื้นที่บ้านสันป่าตั้ง

ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งอยู่เชิงเทือกเขา อันเป็นป่าดงดิบในสมัยแรกตั้งชุมชนบ้านสันป่าตั้ง ปัจจุบันได้รับการปรับสภาพเป็นเรือกสวนไร่นา มีภูมิทัศน์สวยงาม

 

. . .

 

ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชน

โดย : นิสิตวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *