วีดีโอแนะนำหมู่บ้าน

โดย : นิสิตสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

 

 

. . .

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

พื้นที่แต่เดิมในเขตอำเภอปากพลีเป็นป่าดงดิบ ในฤดูฝนจะมีฝนตกมากน้ำหลาก จึงมีชาวไทยพวนกลุ่มหนึ่งอพยพไปตั้งบ้านเรือนอยู่บนที่สูง เป็นบริเวณที่มีไม้เนื้อแข็งขึ้นอยู่หนาแน่น ซึ่งเรียกว่า ต้นแสงหรือต้นชุมแสง และตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านหนองแสง” ต่อมานำมาตั้งเป็นชื่อตำบล “หนองแสง”

 

พื้นที่ตั้งของหมู่บ้านหนองแสง เป็นที่ราบสลับที่ดอนใกล้เชิงเขา ซึ่งไม่ต้องเผชิญปัญหาน้ำหลากในฤดูฝน เช่นเดียวกับชุมชนอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในที่ลุ่มน้ำทางทิศใต้

วัดตะเคียนทอง (วัดหนองแสง) สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2440 ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านหนองแสงและบ้านสันป่าตั้ง โดยตั้งชื่อวัดตามต้นตะเคียนขนาดใหญ่ที่ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน

 

. . .

 

ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชน

โดย : นิสิตวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *