วีดีโอแนะนำหมู่บ้าน

โดย : นิสิตสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

 

 

. . .

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านหนองหัวลิงนอก หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ได้แบ่งแยกมาจาก หมู่ที่ ๓ (บ้านหนองหัวลิงใน) เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ในหมู่บ้านมีวัด ๑ แห่ง ชื่อวัดโพธิ์ทอง

วัดโพธิ์ทอง มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานเช่นเดียวกับหลายวัดในละแวกใกล้เคียง แต่เดิมเป็นสำนักสงฆ์ ต่อมาพระครูวิจิตรสันติคุณ (เต้ง บุญเขียน) อดีตเจ้าอาวาส ได้เริ่มสร้างอุโบสถหลังปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๖ แทนอุโบสถหลังเก่าที่เชื่อว่ามีความเก่าแก่มาก ใช้ระยะเวลาสร้างนานถึง ๒๐ ปี แล้วเสร็จประมาณ ปี พ.ศ.๒๔๗๖ (ตามวันที่ผูกพัทธสีมา) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๘

พระครูวิจิตรสันติคุณ ได้รับความเคารพจากชาวชุมชนบ้านหนองหัวลิงนอกและใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ท่านได้มรณภาพลงในปี พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาพอดี สาธุชนที่เลื่อมใสศรัทธาจึงร่วมใจกันจัดสร้างมณฑปประดิษฐานประติมากรรมรูปเหมือนของท่านไว้เป็นการสักการะบูชา นอกจากนี้ วัดโพธิ์ทองจึงได้กำหนดประเพณีสรงน้ำพระ พร้อมทำบุญอุทิศแด่พระครูวิจิตรสันติคุณขึ้นในวันวิสาขบูชาเป็นประจำทุกปี

 

อุโบสถวัดโพธิ์ทองที่สร้างแล้วเสร็จประมาณ ปี พ.ศ. 2476 (ตามวันที่ผูกพัทธสีมา)ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ.2498

พระสุวิทย์ ปัญญาทีโป พรรษา 8 รองเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง กล่าวถึงประวัติวัดโพธิ์ทองว่าแต่เดิมชื่อวัดหนองหัวลิงนอก ชาวชุมชนทั้งบ้านหนองหัวลิงนอกและบ้านเหล่าเดิ่นเดินทางมาทำบุญที่นี่ นอกจากนี้ยังอธิบายคำว่า “เดิ่น” หมายถึง “ดอน” ซึ่งบ้านเหล่าเดิ่น หมายถึงบ้านที่มีลักษณะอยู่บนเนิน

ประติมากรรมรูปเหมือน พระครูวิจิตรสันติคุณ (เต้ง บุญเขียน)

ประเพณีสรงน้ำพระและทำบุญอุทิศถวายแด่พระครูวิจิตรสันติคุณ ซึ่งจัดขึ้นในวันวิสาขบูชาอันเป็นวันคล้ายวันมรณภาพของท่าน เป็นประจำทุกปี

 

. . .

 

ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชน

โดย : นิสิตวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *