วีดีโอแนะนำหมู่บ้าน

โดย : นิสิตสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

 

. . .

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

สาเหตุที่เรียกว่า บ้านหนองหัวลิงเพราะแต่เดิมทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านเต็มไปด้วยต้นไม้ที่ชื่อ “ต้นหัวลิงบ้างก็ว่าเคยมีหัวกะโหลกของลิงที่ตายแล้วเป็นจำนวนมาก  เมื่อชาวบ้านไปพบจึงใช้เป็นชื่อของหมู่บ้านหนองหัวลิงมาจนถึงปัจจุบัน ในหมู่บ้านมีวัด ๑ แห่ง ชื่อวัดหนองหัวลิงใน

วัดหนองหัวลิงใน

ต้นหัวลิงที่มักขึ้นตามที่ลุ่มชุ่มน้ำในเขตตำบลหนองแสง

 

ศาลเจ้าปู่บ้าน หรือบางทีเรียกว่า “ศาลปู่ตา ” ของบ้านหนองหัวลิงใน เป็นที่เคารพสักการะแก่คนในหมู่บ้านหนองหัวลิงในเอง และบ้านใกล้เคียง โดยมีความเชื่อว่าปู่บ้านจะเป็นผู้ดูแลรักษา ลูกบ้าน ให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เวลาเดินทางมักจะไปขอให้ปู่บ้านช่วยคุ้มครอง และทุก ๆ ปี จะมีการเลี้ยง มีผู้ทำพิธี ซึ่งเรียกว่า “เจ้าจ้ำ” ส่วนผู้ประกอบพิธีชายคือหมอพร

ในปัจจุบัน หากมีชาวบ้านหนองหัวลิงในที่จะบรรพชาหรืออุปสมบท ยังคงเดินทางมาสักการะบอกกล่าวแก่ศาลปู่ตาแห่งนี้อยู่สม่ำเสมอ

 

ศาลปู่ตาของบ้านหนองหัวลิงใน

 

. . .

 

ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชน

โดย : นิสิตวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *