วีดีโอแนะนำหมู่บ้าน

โดย : นิสิตสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

 

 

. . .

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

ตามความบอกเล่าของคนเก่าว่า บ้านเนินหินแร่นี้เดิมเป็นที่ป่าดงดิบ มีพื้นที่กว้างขวางมากมีเขตติดต่อกับเชิงเขากระท้อน เขตดงพญาเย็น (เขาใหญ่)ได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งซึ่งอพยพมาจากอำเภอ ศรีมหาโพธิ์ ได้เข้ามาทำส่วนทำไร่ ต่อมาพื้นที่เริ่มโล่งเตียนได้มีคนมาจับจองที่ทำมาหากินและปลูกบ้านเรือนกันอยู่หลายกลุ่ม เช่นกลุ่มบ้านไร่ กลุ่มบ้านน้อย กลุ่มบ้านหนองโสน กลุ่มบ้านเนินหินแร่ ฯลฯ เพราะกลุ่มนี้ส่วนมากจะมีแต่หินแร่หรือหินลูกรังทั้งนั้นจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าหมู่บ้านเนินหินแร่มาจนถึงทุกวันนี้

ในหมู่บ้านมีวัด 1 แห่ง ชื่อวัดเนินหินแร่ 

 

คลองตะคร้อที่ไหลผ่านบ้านเนินหินแร่ สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่มาแต่ครั้งอดีต

วัดเนินหินแร่

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ เป็นสถานที่ผลิตงานหัตถกรรมเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ อาทิ สุ่มไก่ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวของชาวชุมชนหมู่ 4

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินตำบลหนองแสง ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านเนินหินแร่
ประกอบไปด้วยการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และการทดลองปลูกพืชด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

“ต้นหมอน้อย” หรือ “เถาหมาน้อย” เป็นพืชสมุนไพร ชนิดยาเย็น สรรพคุณแก้ดับกระหา สามารถนำไปประกอบอาหารที่มีลักษณะเป็นวุ้น นิยมทานกับ “เจี่ยว” (น้ำพริก)
ปัจจุบันยังสามารถพบได้ภายในครัวเฮือนบางหลังของบ้านเนินหินแร่

 

. . .

 

ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชน

โดย : นิสิตวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *