วีดีโอแนะนำหมู่บ้าน

โดย : นิสิตสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

 

 

. . .

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านเหล่าเดิ่นหมู่ที่ 9 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ราษฎรส่วนใหญ่เป็น “ลาวพวน” อพยพมาจากประเทศลาวตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ มาตั้งรกรากทำมาหากินอยู่ที่บ้านหนองแสงเป็นเวลานาน เมื่อจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้ขยายที่ในการเกษตร สร้างที่อยู่อาศัย ส่วนหนึ่งของราษฎรได้จับจองพื้นที่ป่าทำการแพ้วถางที่รกร้างว่างเปล่าเพื่อทำการเกษตรและสร้างบ้านเรือนอยู่กันเป็นกลุ่ม เป็นหมู่ เป็นเหล่า และลักษณะภูมิประทศเป็นที่ราบสูงเชิงเขา จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านขึ้นมาใหม่โดยใช้ชื่อว่า “บ้านเหล่าเดิ่น” เมื่อชุมชนมีจำนวนราษฎรเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้ทำการแยกหมู่บ้านแต่เดิมบ้านเหล่าเดิ่นขึ้นอยู่กับหมู่ที่ 7 บ้านหนองหัวลิงนอก แยกออกมาเป็นหมู่ที่ 9 บ้านเหล่าเดิ่น เมื่อปี พ.ศ. 2523

ในหมู่บ้านมีวัด 1 แห่ง ชื่อวัดเหล่าเดิ่น

 

. . .

 

สภาพทางภูมิศาสตร์

หมู่บ้านเหล่าเดิ่นตั้งอยู่ในที่ราบสูง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาเหมาะแก่การทำการเกษตร ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร ทำไร่ ทำสวน ทำนา และรับจ้างทั่วไป มีอ่างเก็บน้ำบ้านวังม่วงเป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค โดยการต่อท่อน้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านวังม่วงผ่านเข้าสู่ใจกลางหมู่บ้านแจกจ่ายน้ำให้กับราษฎรได้มีน้ำใช้ตลอดปี โดยใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน (sml)

 

ลักษณะภูมิประเทศของบ้านเหล่าเดิ่น ที่ตั้งอยู่บนเนินเชิงเขา ทั้งนี้คำว่า “เดิ่น” แปลว่า “เนิน”

การเพาะชำไผ่หวานของชาวชุมชนบ้านเหล่าเดิ่น

ค่ายลูกเสือไพรพนา ตั้งอยู่บริเวณเชิงเทือกเขา

วัดเหล่าเดิ่น ที่ได้รับการยกฐานะจากสำนักสงฆ์เหล่าเดิ่น

. . .

 

ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชน

โดย : นิสิตวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *