วีดีโอแนะนำหมู่บ้าน

โดย : นิสิตสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

 

. . .

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านคลองคล้า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ทราบจากการบอกเล่าของผู้ เฒ่าต่อ ๆ กันมาว่า ได้ก่อตั้งเมื่อประมาณสองร้อยปีเศษแล้ว โดยราษฎรอพยพมาจากเมืองเวียงจันทร์หรือหลวงพระบาง ประเทศลาว ได้อพยพลงมาทางใต้เรื่อย ๆ เพื่อแสวงหาพื้นที่เหมาะสมอุดมสมบูรณ์เพื่อตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยและประกอบ อาชีพ เมื่อมาถึงจุดบริเวณที่อยู่ปัจจุบันนี้พบว่าเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีลำคลอง มีหนองน้ำอุดมสมบูรณ์ด้วยปลาและพืชผัก สำหรับเป็นอาหารตามบริเวณริมคลองและหนองน้ำเต็มไปด้วย ต้นคล้า ซึ่งใช้เป็นประโยชน์ได้คือ จักทำเป็นเส้นตอกสานเป็นเสื่อลำแพนสำหรับปูรองนอน และใช้ไม้ทำเป็นกรอบสำหรับใช้ทำเป็นผาผนังบ้านและยังใช้เย็บหญ้าคาเป็นตลับสำหรับมุง หลังคาบ้านกันแดดกันฝน จึงได้พากันสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยและประกอบอาชีพการเกษตรเรื่อยมาจนทุกวันนี้และได้ตั้งชื่อ หมู่บ้านว่า “บ้านคลองคล้า” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ปัจจุบันคลองและหนองน้ำได้ตื้นเขินเลือนรางหายไปทำให้ต้นคล้าตายและเลือนรางไปด้วย แต่ก็ยังมีเหลือให้ เห็นเป็นสัญลักษณ์อยู่บ้าง หมู่บ้านจัดเป็น 3 คลุ้ม ได้แก่ 1 คลุ้มบ้านนาพัง 2 คลุ้มบ้านเหนือ และ 3 คลุ้มบ้านใต้

ในหมู่บ้านมีวัด 1 แห่ง ชื่อวัดศรีมงคล สร้างเมื่อ พ.ศ. 2431

 

. . .

 

ของดีประจำหมู่ 1 บ้านคลองคล้า

บ้านคลองคล้า เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของตำบลหนองแสง มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ลุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์ มีลำคลองสำคัญซึ่งเป็นที่มาของนามหมู่บ้านคือ “คลองคล้า” ได้ชื่อมาจาก“ต้นคล้า” ที่ขึ้นอยู่ริมคลองเป็นจำนวนมาก

ก่อนที่ “ต้นคล้า” บ้านคลองคล้า จะลดน้อยสูญหายไป พระครูวิสุทธิธรรมานันท์ ท่านเจ้าอาวาสวัดศรีมงคล ได้จัดทำแนวรั้ววัดทางทิศเหนือด้วยการปลูกต้นคล้าบก (ต้นคล้ามีสองประเภทคือ “คล้าบก” และ “คล้าน้ำ”) เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้รู้จักต้นคล้าของจริง ซึ่งเป็นพืชประเภทพืชชุ่มน้ำที่เคยพบเป็นจำนวนมากทางภูมิภาคลุ่มน้ำบางประกง-ปราจีน ได้แก่ นครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา แต่ปัจจุบันพบเห็นในธรรมชาติได้ยากเนื่องจากมีการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน ปรับสภาพพื้นที่ไปเกือบทั้งหมด

 

. . .

 

ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชน

โดย : นิสิตวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *